باد

11055623_1567424606880314_251606149_n

باز ما را بهار آمد؛
هر روز عاشق،
وز دل اما هیچ-

جز گلستان زندگی-
و روشنی حقیقت.

برهنگی باران-
و جنون شکوفه.

خواستن هامان از برای هم-
چون آرزوی قاصدک؛
از برای دیگری.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s