اَنار

whole-and-cut-pomegranate

–          دلم میخواد بشینی تو بغلم، موهاتو شونه کنم.

–           نگاش میکنم.

–          ساعت ها…

–          نگاش میکنم.

–          قربون اون نگات برم. به چی اونطوری زل زدی؟

–          زل نزدم، دارم نگات میکنم.

–          دوست داری من موهاتو شونه کنم؟

–          بوسش میکنم. حالا اون نگام میکنه. من ساکتم. اما  انگار باید چیزی بگم…

–          بگو دیگه…

–          چی بگم؟

–          هر چی دوست داری. الآن داری به چی فکر میکنی؟

–          ممم…به هیچی. الآن فقط دارم حس میکنم…تو رو. این لحظه رو. همین.

–          دوست دارم. از حست برام بگو.

–          دلم پر از گرمی و عشقه. خوشحالم. این لحظه برای من ابدیه. دوست دارم.بوسش میکنم. بعد محکم تو بغلم فشارش میدم. به همدیگه نگاه میکنیم. بعد ازچند لحظه اون با چشماش یه ادا در میاره و من میخندم.

–          بوسم میکنه و میگه: بلند بلند فکر کن.

–          میگم: تو پر عشقی. من دوست دارم. همین، به خدا همین. هیچی نمیخوام بگم. فقط میخوام نگات کنم، همینجا، همین الآن، تا ابد. بش نمیگم که تو دلم دارم میگم: کدوم ابد؟ کدوم به نهایت؟ خودم میدونم که این یک لحظه ی کوتاهِ کوتاهه. پس با سکوتم میخوام همه ی کوتاهیش رو حس کنم، زندگی کنم.

–          دوست دارم. تو چشمام زل میزنه. بوسم میکنه و سرم رو میزاره روی سینه ی عریونش.

–          تو دلم میگم: حالا شد.

2 thoughts on “اَنار

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s